HLR 2022

Hjärtstartaren Lifepak CR2

HJÄRTSTOPP UTANFÖR SJUKHUS: ÖVERLEVNADENS FRAMSTEG OCH TENDENSER

År 2022 markerar en historisk höjdpunkt för överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus, enligt rapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR). En imponerande 12.0% av individerna överlevde, och i vissa gynnsamma grupper uppnådde överlevnadsgraden upp till 60%. Detta år utmärker också det första decenniet på tio år där en tydlig förbättring noteras, vilket ger hopp och optimism för framtiden.

Uppskattningsvis 90% av de som skrivs ut levande uppvisar en god neurologisk funktion, och denna trend har hållit sig stabil under de senaste åren. Samtidigt visar SHLR att risken för att drabbas av hjärtstopp på grund av hjärtsjukdom och sannolikheten för att uppvisa en defibrillerbar rytm har minskat med hälften under åren. Trots detta utgör dessa fall, där hjärtsjukdom och defibrillerbar rytm är närvarande, fortfarande en grupp med bäst prognos vid hjärtstopp, även om de utgör en allt mindre andel av alla fall.

Ambulansens responstid har varit en avgörande faktor för överlevnad, och över de senaste två decennierna har den ökat stadigt, vilket tros ha negativa konsekvenser. År 2022 visar dock en positiv förändring, där andelen fall där ambulansen anlänt inom 10 minuter har ökat från cirka 41% till 53%, jämfört med år 2020. Detta indikerar en betydande förbättring och ger hopp om snabbare intervention och behandling.

En annan central observation från SHLR är den dramatiska ökningen av fall där så kallad ”bystander-HLR” tillämpas. I dag får majoriteten av alla drabbade denna form av hjälp från omgivningen, vilket är en potentiellt livräddande åtgärd. Samtidigt som bystander-HLR ökar, har också antalet individer som defibrilleras innan ambulansen anländer ökat, vilket förväntas ha en positiv inverkan på överlevnaden vid hjärtstopp.

Sammanfattningsvis pekar resultaten från 2022 på en lovande trend med förbättringar inom flera viktiga områden för hantering av hjärtstopp utanför sjukhus. Dessa framsteg visar vikten av fortsatt utbildning och engagemang för att stödja och stärka den snabbaste och mest effektiva responsen vid akuta situationer.

Hjärtstopp på sjukhus: en kontinuerlig framgång

Varje år räddas omkring 900 liv genom hjärt- och lungräddning (HLR) på sjukhus i Sverige. Dessa insatser resulterar i en imponerande 90% överlevnad med god neurologisk funktion. Denna framgång är en direkt följd av det pågående arbetet med HLR-utbildning, kvalitetssäkring och forskning över hela landet.

Resultaten från årets rapport är lovande och visar att i majoriteten av fallen larmas sjukhusets larmgrupp inom en minut. Sedan registrets start har mediantiden till påbörjad HLR varit mindre än en minut, och totalt sett erhåller cirka 90% av fallen HLR inom 1 minut efter hjärtstopp. Denna snabba respons är avgörande för att maximera chanserna till överlevnad.

När det gäller patienter med kammarflimmer som initial rytm visar rapporten att nästan 90% av dessa blir defibrillerade inom 3 minuter efter hjärtstopp. Detta indikerar effektiv användning av avancerad medicinsk utrustning och snabbt agerande av sjukvårdspersonal.

Övergripande sett har överlevnaden för hjärtstopp på sjukhus ökat från cirka 25% till 35% under perioden 2008 till 2022. Detta representerar en imponerande ökning på 10 procentenheter och är en av de mest dramatiska förbättringarna inom kardiovaskulär vård på så kort tid. Hjärtstopp på sjukhus framstår därmed som en framgångssaga, men rapporten belyser samtidigt att det finns fortsatt stor potential för förbättring.

Fortsatt arbete inom områden som HLR-utbildning, kvalitetsförbättring och forskning kommer att vara avgörande för att bygga vidare på dessa framsteg och ytterligare öka överlevnaden vid hjärtstopp på sjukhus. Denna rapport ger en inblick i de framgångar som har uppnåtts och visar att engagemang och förbättringsinsatser är nyckeln till att rädda liv och förbättra resultat för patienter med hjärtstopp inom sjukhusvården.

Sammanfattning HLR 2022

År 2022 markerar ett betydande framsteg inom hjärt-lungräddning (HLR) i Sverige, där totalt 1574 framgångsrika återupplivningsförsök rapporterades på och utanför sjukhus. Denna imponerande siffra avspeglar en räddad människa var sjätte timme genom hjärt-lungräddning, vilket belyser det akuta och livräddande inslaget i HLR-procedurer.

Årsrapporten pekar på att hjärt-lungräddning i Sverige är en framgångssaga, där det samarbete och engagemang som kommer från den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, blåljusorganisationerna och enskilda kommuninvånare har spelat en avgörande roll. Denna samverkan har skapat en kedjereaktion av snabba och effektiva insatser vid hjärtstopp, vilket i sin tur har räddat liv och förbättrat överlevnaden.

Trots framgångarna påpekar rapporten att det finns fortsatt stor förbättringspotential, särskilt när det gäller ambulansens responstid. Om ambulansen hade kunnat anlända inom 5 minuter, i enlighet med internationella rekommendationer, skulle ytterligare 550 liv kunna räddas årligen. Denna observation understryker vikten av att fortsätta arbeta mot att förkorta responstiderna och därmed ytterligare förbättra chanserna till överlevnad vid hjärtstopp.

Rapporten framhäver därmed både de framsteg som redan har uppnåtts och behovet av fortsatt fokus på att optimera och stärka den akuta hjälpinsatsen vid hjärtstopp. Genom att fortsätta samarbeta och implementera förbättringsåtgärder kan Sverige fortsätta att vara en föregångare inom HLR och säkerställa att fler liv räddas i framtiden.


Publicerat

i

av

Etiketter: